1. Hva dekkes av denne garantien, Multiarena AS garanterer kun til den opprinnelige kjøper, at det produkt som er gjenstand for detta salg (a) er i samsvar med de offentliggjorte specifikasjoner fra Signature Systems Group,LLC, og (b) er fritt for mangler i materialer og arbeidsutførelse.Varigheten av denne garanti er to år for SuperScreen™, SuperCover™, GymShield™ og RubberDeck™; ti år for AutoDeck™ fliser (inkluderer ikke AutoDeck matter); syv år for DuraDeck™ matter; begrenset levetid för DuraDeck ™ lasteplanputer; og tre år fra leveringsdato for resten av vårt produktspekter.

Dersom kjøper innenfor tidsfristen oppdager at produktet ikke samsvarer med spesifikasjonene eller att det foreligger en mangel i materiale eller arbeidsutførelse, ,å det umiddelbart gis skriftlig melding til Multiarena AS, [men ikke senere enn 30 dager etter utløpet av garantiperioden] om nøyaktig på hvilken måte produktet er mangelfullt, om de omstendigheter ved bruken som har gitt grunnlag for slike påstander, og dertil levere til Multiarena AS en representativ vareprøve som illustrerer de påberopte mangler, for nærmere undersøkelse av Signature System sine ingeniører.

Skulle produktet vise seg å være mangelfullt som anført ovenfor, skal Multiarena AS for egenregning erstatte med nye produkter og frakte dem til kjøperen, erstatningsprodukter for alle de gjenstander som påvises å ha slike mangler såfremt de mangelfulle produktene er forhåndsbetalt og sent tilbake til produksjonsanlegget i Bronx, NY.
 
2. Hva som ikke dekkes av denne garantien. Multiarena AS garanterer ikke, (a) noe produkt som ikke produseres av Signature Systems Group,LLC eller (b) mangler forårsaket av svikt i tilveienbringelse av egnede installeringsforhold, (c) materiell skade forårsaket av bruk av produktet for andre formål enn det er beregnet for, (d) materiell skade forårsaket av ulykker så som brann, oversvømmelse, overlasting ut over designspesifikasjonene, (e) materiell skade forårsaket av uautoriserte tillbehør eller modifiseringer, (f) materiell skade under frakt, lagring feilhåndtering ellermisbruk fra kjøperen. Varene er produsert og inspisert ved vår fabrikkmed største omhu. Imdlertid vil materielle skader som er forårsaket av feilhåndtering under kundeinstallering kunne unngås gjennom en forsiktig og uppmerksom etterlevelse av instruksjonene for installering og frakt.
 
3. Garanti for hjemmel. I tillegg til garantiene fastsatt i de foregående punkter garantererMultiarena AS å ha gyldig eiendomsrett til eiendomsrett til produktet fritt for enhvert heftelse, og att produktet skal leveres direkte fra SignatureSystem sin fabrikk.
 
4. Fraskrivelse av garanti. De forannevnte garantier trer i stedet for alle andre garantier, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.
 
5. Begrensninger i rettsmiddler og avhjelping. Under ingenomstendighet skal Multiarena AS være ansvarlig for noen speceille, tilfeldige eller følgemessige skader som baseres på kontraktsbrudd, uaktsomhet, erstatningsrettslige forhold, eller noen annen juridisk teori. Slike tap og skader inkluderer, menikke begrenset til tapt fortjeneste, tap av formue eller proveny, tap av muligheten til å bruke produktet eller noe tilknyttet utstyr, kapitalkostnader, kostnader med noe erstatningsutstyr, fasiliteter eller tjenester, nedetid, krav fra tredjeparter, inkludert kunder, og skade på eiendom. Denne begrensningen gjelder ikke skader forårsaket ved brudd på garantien om hjemmel, og heller ikke for krav som gjelder personskade. Noen stater tillater okke begrensninger i garantier, eller i rettsmiddler mot brudd ved visse transaksjoner. I Slike stater vil begrensningene i dette punkt og i punkt 4 ikke komme till anvendelse. 
 
6. Tidssfrist for a fremme søksmål. Ethvert søksmål mot brudd på garanti må være påbegynt innen 36 måneder etter levering av varene.
 
7.Ingen andre garantier. Med mindre den er endret skriftlig ved underskrift av begge parter,skal det legges til grunn at denne avtalen er denfullstendige og eksklusive avtale mellom parterne, som trer i stedet for alle forgående avtaler, muntlige eller skriftlige, og alle andre meddelelser mellom parterne angående gjenstanden for denne avtalen. Ingenrepresentant eller ansatt i Multiarena AS, eller noen annen part, er autorisert til a avgi noen garanti i tillegg til de som avgis i denna avtalen.
 
8.Foreding av risiko. Denne avtalen fordeler risikoen for produktsvikt mellon Multiarena AS og kjøperen. Denne fordelingen anerkjennes av begge parter og gjenspeiles i prisen på varene. Kjøperenerkjenner a ha lest denne avtalen, og ha forstått den, og er bundet av dens vilkår.